Law Article

สิทธิของผู้อยู่อาศัย เมื่อมีสนามบินใกล้บ้าน NEW (update : Oct.2022)
การใช้สิทธิ “ยื่นคัดค้าน” ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ! ผู้นำท้องถิ่นจ้างลูกทำงาน ... ต้องหลุดจากตำแหน่งทุกกรณีหรือไม่ ?ผิดนัดชำระหนี้ เพราะกรรมการตรวจรับงานนานถึง 39 วัน !!ไม่ต่อสัญญาจ้างทั้งที่ผลงานดี ... เพื่อรับสมัครคนใหม่ได้หรือไม่ ? บัตรเลือกผู้ใหญ่บ้านเจ้าปัญหา... เพราะมีหมึกซึมทับช่องกาหมายเลขผู้สมัคร !ไฟฟ้ารั่ว... แม้ไม่ได้เป็นผู้ต่อโยงไฟฟ้า : แต่เมื่อไม่ตรวจตราจึงต้องรับผิด !ปักเสาไฟฟ้าหน้าร้านค้าเอกชน ... ต้องไม่เดือดร้อนเกินสมควร ! “หน่วยงานของรัฐละเมิดกันเอง” ใช้สิทธิเรียกร้องเหมือนบุคคลภายนอกหรือไม่ ?  เลี้ยงหมู...อย่าให้เดือดร้อนถึงเพื่อนบ้านถมดินรุกล้ำทางสาธารณะ : ผู้ใช้ทางฟ้องได้ ไม่มีกำหนดเวลา ?!"การนับเวลาใช้สิทธิฟ้องคดี" เมื่อเจ้าหน้าที่ "ไม่แจ้ง ขยายเวลาอุทธรณ์"สิทธิฟ้องคดีและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่แจ้งเมื่อพ้นระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ผู้เสียหายยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินใหมทดแทนในขณะที่มีคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลยุติธรรมต้นไม้ล้มข้างทางหลังฝนตก... เหตุสุดวิสัย หรือป้องกันได้ ??ตัดต้นไม้ชาวบ้านเพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง.. การไฟฟ้าต้องชดใช้ศาลปกครองได้พิพากษาให้กรมทางหลวงชดใช้เงิน กรณีต้นยางพาราล้มทับบ้านและทรัพย์สินสิทธิของผู้เสียหายในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง กรณีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ "ละเลยต่อหน้าที่"ต้นไม้โค่นล้มทับรถ เพราะพายุฝนหรือหน่วยงานของรัฐไม่เอาใจใส่ !ต้นไม้ริมทางหลวง โค่นทับผู้ใช้ทางเสียชีวิต... ผู้ใดต้องรับผิดชอบ?ต้นไม้โค่นทับรถในเขตทางหลวง... จากเหตุสุดวิสัย ! กิ่งไม้ริมทางหลวงหักทับถึงตาย ! ใครต้องชดใช้ ?ต้นไม้ล้มทับผู้ใช้ทางถึงแก่ความตาย.... ใครรับผิด?ต้นไม้ริมทางล้มทับเกิดความเสียหาย !! หน่วยงานรัฐต้องชดใช้ ? ต้นไม้ล้มข้างทางหลังฝนตก... เหตุสุดวิสัย หรือป้องกันได้ ??คำสั่งทางปกครองต้องอุทธรณ์ก่อนฟ้องนะครับ!
“ลาพักผ่อน”โดยไม่ได้รับอนุญาต...ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร! NEW (update : May.2023“ลงโทษทางวินัย...ซํ้า!!ในมูลความผิดเดียว”  NEW (update : May.2023
♦ ลงชื่อในใบเสร็จรับเงินไว้ล่วงหน้า...“ทุจริต” ต้องรับผิดครับ! NEW (update : Feb.2023ความบกพร่องของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่(ไม่)ต้องรับผิดเต็มจำนวน NEW (update : Feb.2023หัวหน้าหน่วยงานคลังไม่เร่งรัดให้คืนเงินยืม...ต้องรับผิดครับ! NEW (update : Feb.2023
♦ สถานะของหนังสือตักเตือน กรณีหลีกเลี่ยงการตรวจคัดกรอง COVID - 19 
♦ เรียกเงินผู้ประสบภัยร้อยละ 5 ต้องมาพ้นจากตำแหน่งเพราะแพ้ภัยตัวเอง 
♦ โทษของการเอาของหลวงไปใช้ส่วนตัว 
♦ เคยเป็นแกนนำชุมนุมและถูกดำเนินคดี สอบเป็นตำรวจได้หรือไม่ 
ให้เจ้าหน้าที่นำของกลางไปใช้โดยไม่ตรวจพิสูจน์ ผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ไม่ผิดฐานทุจริตแต่อาจผิดฐานอื่น ต้องสอบสวนให้สิ้นสงสัย 
ขอลาออกเพราะไม่ได้บรรจุในตำแหน่งที่ตกลง ต้องชดใช้ทุนคืนหรือไม่
ขาดราชการ ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ลงโทษโดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้หรือไม่สั่งให้ออกจากราชการโดยใช้ข้อมูลทางสถิติ เป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบหรือไม่ทายาทผู้ถูกลงโทษทางวินัย ขอใช้สิทธิฟ้องคดีแทนผู้ตายได้หรือไม่364 วัน กับการสอบสวนทางวินัย ช้าเกินไปไหมครับ! ขอทราบเหตุผลที่สอบไม่ผ่าน ถือเป็นการอุทธรณ์แล้วหรือไม่ผิดฐานทุจริต ต้องมีเจตนารู้ว่าเป็นรถที่ถูกโจรกรรม ยังนำมาใช้ โทษถึงขั้นไล่ออกส่ง SMS ให้ผู้ร่วมงาน อ้างว่าสนิท ผิดวินัยหรือไม่การละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันสิบห้าวัน: เหตุผลอันสมควรและการนับระยะเวลาวันหยุดราชการปฏิบัติหน้าที่โดยพลการ: พฤติการณ์ผิดวินัยอย่างร้ายแรงปล่อยปละ..เป็นเหตุให้ลูกน้องยักยอกเงิน หัวหน้าไม่พ้นต้องรับผิดถูกปลด...เพราะละทิ้งหน้าที่เกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับสินบน...หนีไม่พ้น “ออกจากราชการ”เมื่อคดีอาญายกฟ้อง...จะขอให้ยกเลิกโทษทางวินัยได้หรือไม่ ?“การดำเนินการทางวินัย” ไม่ผูกพันกับ “ความเห็นของพนักงานอัยการ”ถูกปลด !! เพราะเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้างเจ้าหน้าที่นำเงินราชการพักในบัญชีส่วนตัว...ผิดวินัยอย่างร้ายแรง!เบิกจ่ายล่าช้า : ไม่ยอมลงนาม...เพราะเอกสารยังไม่ถูกต้องการลงโทษทางวินัย ต้องเหมาะสมกับพฤติการณ์การกระทำผิด!!ไม่รักษา “เกียรติและวินัย” ก็อาจเป็นเหตุให้ถูกออกจากราชการได้“คืนเงิน” ที่ “เรียกรับ” ไปแล้ว...ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุลดหย่อนโทษ!ล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์ ผิดวินัยร้ายแรง!“ผลประโยชนของราชการ” หัวใจในการจัดซื้อจัดจ้าง!!แค่เพียงลวนลามด้วยวาจา...ถือว่าไม่รักษาชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ข้าราชการทุจริตคอรัปชั่น...ข้าราชการกับการลงโทษแจ้งข้อความเท็จเพื่อรับสิทธิอาศัยในบ้านพักราชการ...ผิดวินัย!เรียกรับเงินจากผู้มาติดต่อราชการเพียงน้อยนิด...มีสิทธิออกจากราชการ