เอกสารแจ้งเวียนจากกองกฎหมาย

ว.๑๓๕๕ แนวปฏิบัติและข้อพึงระวังในการจัดประชุม ลว.๕ ก.ค. ๒๕๖๔

ว.๑๓๕๖ แก้ไขกฎหมายเรื่องดอกเบี้ย-ลว.๕ ก.ค. ๒๕๖๔

ว.๒๐๕๓ บันทึกแจ้งเวียนเรื่องแนวทางในการดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง พร้อมเอกสารแนบ
Download ไฟล์ตัวอย่างแบบฟอร์ม (MS word)
๑. ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
๒. ตัวอย่างบันทึกถ้อยคำ
๓. ตัวอย่างบันทึกสอบสวน
๔. ตัวอย่างรายงานผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง

ว.๗๐๘ การส่งเรื่องการปฏิบัติผิดสัญญารับทุนหรือสัญญาอนุญาตให้ไปศึกษาฯ ลว.๒๘ มี.ค. ๒๕๖๕

ว.๑๐๕๗ แจ้งการประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการอุทธรณ์ การร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม พ.ศ.๒๕๖๕