ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

กฎ ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง

กฎ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษ

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here