กฎหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น

พระราชกำหนด

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

มติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง และข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง

หนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

หนังสือกรมบัญชีกลาง

 

รวบรวมโดย กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here