การดำเนินการทางจรรยาบรรณ

0
2517

การดำเนินการทางจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดกระบวนการดำเนินการทางจรรยาบรรณไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย จรรยาบรรณและการดำเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

การพิจารณาข้อกล่าวหาและการดำเนินการสอบสวนทางจรรยาบรรณ

 

ข้อบังคับ/ประกาศที่เกี่ยวข้องทางจรรยาบรรณ

the Higher Education Commission

กฎหมาย/ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องทางจรรยาบรรณ