ติดต่อเรา

ที่ทำการ :
กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น ๑, ๓ และ ๔
อาคารสิริคุณากร เลขที่ ๑๒๓ หมู่ ๑๖ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒

วันและเวลาทำการ
: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

โทรศัพท์ :

 • ผู้อำนวยการกองกฎหมาย  ๐ ๔๓๐๐ ๙๗๐๐ ต่อ ๕๐๗๙๗
 • งานคดีและนิติกรรม (ชั้น ๔) ๐ ๔๓๒๐ ๒๔๔๒ และ ๐ ๔๓๐๐ ๙๗๐๐ ต่อ ๕๐๗๙๕, ๕๐๗๙๖, ๔๘๖๘๕, ๔๘๖๘๖, ๕๐๗๖๘
 • งานวินัยและอุทธรณ์ร้องทุกข์ (ชั้น ๓ ) ๐ ๔๓๐๐ ๙๗๐๐ ต่อ ๔๒๑๔๐
  (ชั้น ๔) ๐ ๔๓๐๐ ๙๗๐๐ ต่อ ๔๘๖๙๖, ๕๐๗๖๗
 • หน่วยการจัดการเรื่องร้องเรียน (ชั้น ๔) ๐ ๔๓๐๐ ๙๗๐๐ ต่อ ๕๐๗๖๘, ๕๐๗๙๖
  (ชั้น ๑) ๐ ๔๓๒๐ ๒๔๓๐ และ ๐ ๔๓๐๐ ๙๗๐๐ ต่อ ๔๘๗๖๖, ๕๐๗๖๖
 • หน่วยอำนวยการ (ชั้น ๔) ๐ ๔๓๒๐ ๒๔๔๒ และ ๐ ๔๓๐๐ ๙๗๐๐ ต่อ ๔๘๖๘๔

โทรสาร :

 • ชั้น ๔ ๐ ๔๓๒๐ ๒๔๔๒
 • ชั้น ๑ ๐ ๔๓๒๐ ๒๔๓๐