ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

ค่านิยม
“ให้บริการด้านกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม”

วัฒนธรรมองค์กร
 “การทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้
มีใจบริการที่ดี
ยึดมั่นความถูกต้อง
บุคลากรมีระเบียบวินัย
มีการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”