การประชุมกองกฎหมาย ประจำเดือนมกราคม 2563

0
1013

ฝ่ายกิจการพิเศษ โดยอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองกฎหมาย ได้ประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 7 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายได้รับทราบความคืบหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนางานของผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ ที่ประชุมฯ ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานกฎหมายในด้านต่างๆ และได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคำพิพากษาหรือแนวคำวินิจฉัยของศาลที่น่าสนใจร่วมกัน ตลอดรวมถึงแนวทางการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบและมาตรฐานในการดำเนินงานด้านกฎหมายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

ข่าว : ดารณี แสงวงค์/ทรงสุดา ถุงแก้ว
ภาพ : นวพล กล้าหาญ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here