ฝ่ายกิจการพิเศษ โดยอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองกฎหมาย ได้ประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น ๒ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายได้รับทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านต่างๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการทบทวนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากร รอบวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตลอดจนมีการชี้แจงให้บุคลากรกองกฎหมายได้รับทราบถึงนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของกองกฎหมาย เพื่อสร้างเสริมความตระหนักในบทบาท ภารกิจ และการมีเป้าหมายร่วมกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบและมาตรฐานในการดำเนินงานด้านกฎหมายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าว : ปณิดา  โยมศรีเคน และ ทรงสุดา  ถุงแก้ว
ภาพ : ปณิดา  โยมศรีเคน และ ณัฐภูมิ  รพีเลิศรังสิมันต์