การประชุมกองกฎหมาย ประจำเดือนเมษายน 2563

0
1061

ฝ่ายกิจการพิเศษ โดยอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับกองกฎหมาย ได้ประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายได้รับทราบความคืบหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ตลอดรวมถึงอุปสรรคและปัญหาในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนางานของผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในการนี้ ที่ประชุมฯได้มีการทบทวนการจัดทำ OKRs (Objective Key Result) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้รายงานผลการดำเนินงาน OKRs ให้ที่ประชุมฯได้รับทราบด้วย

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here